“La llei no només ha de regular l’economia social i solidària sinó que ha de mostrar la intenció de transformar l’economia”

Entrevista al Consell Rector de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, organització de segon grau formada per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Per què considereu necessària una Llei d’Economia Social i Solidària a Catalunya?

El desenvolupament d’un marc normatiu específic és necessari, principalment per dos motius: d’una banda, per oferir eines pel procés de transició del model econòmic català, per passar del model actual a un altre que esdevingui una economia més plural i sostenible, on l’economia social i solidària és un agent socioeconòmic de valor. D’altra banda, per reconèixer les famílies de l’economia social que vertebren el país per promoure una societat amb una economia plural.

A més, una llei d’economia social i solidària és una eina de reconeixement i visualització del que som i representem; contribueix a posar de manifest l’impacte socioeconòmic que fem a la societat, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu; ens facilita la nostra incidència en el mercat per augmentar l’activitat econòmica, l’impacte en l’ocupació i en la producció i comercialització de béns i serveis; facilita l’avenç de la contractació pública responsable. De manera paral·lela, una llei d’economia social i solidària agilitza el suport a l’ocupació i emprenedoria col·lectiva i facilita el sorgiment d’instruments financers per promoure el canvi de model econòmic.

Com creieu que aquesta llei pot millorar específicament a les cooperatives del territori català?

En termes general, tota norma que reconegui, faciliti i millori la tasca socioeconòmica que, des de fa més de 170 anys, estem duent a terme les cooperatives, és una millora pel nostre model societari, ja que posa en valor la nostra incidència en la societat i en l’economia, però també és una millora pel conjunt del país per transitar cap a una economia més justa i plural.

Així doncs, aquesta llei pot millorar la nostra incidència com a agents socioeconòmics, a oferir nous marcs de col·laboració i intercooperació per a les cooperatives, així com situar les cooperatives catalanes al nivell d’altres països europeus, pel que fa el reconeixement i impuls a través de polítiques.

Ja heu desenvolupat algunes sessions de treball al voltant de com ha de ser la llei. Quines són les necessitats i demandes que esteu recollint a la vostra organització?

Efectivament, s’ha començat a treballar a diferents nivells, tant en el si de les federacions com a través d’una dinàmica conjunta entre totes les federacions en el marc de CoopCat.

En aquestes sessions, han sorgit coincidències de posicions, com ara que la llei, no només ha de regular l’Economia Social i Solidària, sinó que també ha de mostrar la intenció de transformar l’economia, els models productius, les relacions comunitàries, els serveis públic… Per tant , hi ha una voluntat perquè la llei sigui valenta i proposi innovacions importants.

A través de les dinàmiques hem constatat que hi ha un nombre important d’aspectes en què les organitzacions volen aprofundir per trobar respostes comuns i s’està aconseguint.

Es veu la necessitat de reconèixer l’actualitat de l’economia social i solidària, així com la manera d’incorporar les noves realitats que arriben, com a conseqüència de l’evolució tecnològica amb l’impacte que té en la feina i l’organització social dins del sistema econòmic imperant.

Igualment, es necessita la visibilitat i el foment de l’economia social i solidària en múltiples vessants, com són la necessitat d’impulsar polítiques socials i solidàries i especialment, el fet de ser reconeguts com a agent socioeconòmic.

Entre les demandes, es considera que la definició d’economia social i solidària ha d’establir criteris en relació amb els principis i valors de l’economia social i solidària, els quals esdevenen molt importants. També, es coincideix en que caldrien processos transitoris d’acompanyament a les entitats que jurídicament no són d’economia social i solidària.

Per últim, destacar també que es demanarà treballar pel desenvolupament de projectes de col·laboració publico privada, a més de tenir un major grau de participació en la compra i la contractació publica.

Quina mirada particular considereu que aporta el cooperativisme en l’elaboració d’aquesta llei?

L’economia social comprèn, en termes generals, totes aquelles formes de realitzar activitat econòmica que tenen com a finalitat la resolució d’una problemàtica social o bé satisfer les necessitats econòmiques dels seus associats, essent el cooperativisme la fórmula d’economia social amb més pes i tradició a Catalunya. L’economia social, arreu del món, té uns principis rectors que emanen del cooperativisme i, també, del mutualisme.

Així doncs el cooperativisme, com a forma societària de base col·lectiva que realitza activitat econòmica, pot aportar una estructura sòlida pels moviments socials transformadors, experiència com a pràctica socioempresarial de referència i la resposta que les noves generacions de ciutadans i ciutadanes viuen amb inquietud.

Com està vivint la vostra organització el procés col·lectiu de construcció de les bases de la futura llei?

El procés s’està vivint amb il·lusió i amb molta participació la qual cosa si més no ja serveix per assolir graus de cohesió interna que també són molt importants.

Com valoreu el suport institucional rebut fins ara i què li demaneu a la Generalitat de Catalunya en aquest procés?

Hem de valorar positivament el suport institucional rebut. Per una banda, el suport econòmic de l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar tot aquest procés participatiu. Esperem que en properes fases de desenvolupament el suport es mantingui, com també esperem tancar els acords perquè la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa se sumi en aquest procés.

Per altra banda, ens encoratja la proposta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre que aquesta llei es treballi tant des de d’Administració com des de les entitats que conformem l’economia social i solidària, esperem que aquest esperit continuï fins al final i les propostes, fruit d’aquest esforç i acord entre les organitzacions, acabin sent una realitat en la llei. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *