Economia social

El terme economia social, segons la definició del Llibre Blanc de l’Economia Social de Catalunya, estableix que les empreses i entitats incloses dins aquesta concepte han de complir determinades garanties, com per exemple: un alt nivell d’autonomia en la gestió, la generació d’un mínim d’ocupació, la garantia del compliment d’un objectiu explícit en benefici de la societat o que el repartiment de beneficis no es faci en funció del capital.

Així s’assumeix, d’acord amb l’esmentat Llibre Blanc de l’Economia Social de Catalunya, que els criteris de definició de les organitzacions d’economia social són els 10 següents:

 

Aspectes socials:

  1. Ha de perseguir una finalitat social explícita i principal; entenent que un objectiu social és aquell que beneficia la societat i que promou un sentit de responsabilitat social des d’un punt de vista local.
  2. Ha de ser una organització on el poder no es basi en la propietat del capital, que vol dir que en la presa de decisions participen els col·lectius que configuren l’organització.
  3. Ha de ser una iniciativa procedent d’un grup de ciutadans.
  4. Ha de tenir límits en la distribució de beneficis i/o actius: el propòsit d’aquests límits ha de ser el de prioritzar la finalitat social sobre l’obtenció de guanys.
  5. Ha de tenir governança inclusiva, que es caracteritza per processos de presa de decisions participatius i/o democràtics. En molts casos, un dels objectius de les empreses d’economia social és aprofundir en la democràcia des d’un punt de vista local a través de l’activitat econòmica.

Aspectes econòmics:

  1. Ha de tenir una activitat econòmica, això vol dir que ha de participar en una activitat contínua de producció i/o intercanvi de béns i/o serveis.
  2. Ha de ser independent, és a dir, poden tenir subvencions i ajuts de caràcter públic o privat, però ha de tenir autonomia organitzativa independent de qualsevol altra institució o organització.
  3. Ha de tenir un nivell de risc significatiu. El grup promotor que constitueix una empresa de l’economia social assumeix, totalment o parcialment, el risc de la iniciativa. La viabilitat financera depèn de l’esforç dels membres i treballadors per garantir recursos suficients.
  4. Ha de generar un mínim d’ocupació.
  5. Ha de tenir una orientació al mercat. Una part important dels ingressos ha de procedir del mercat o de les transaccions contractuals amb les administracions públiques.

Les formes jurídiques que utilitzen les organitzacions de l’economia social a Catalunya són: mutualitats de previsió social, cooperatives, societats laborals, fundacions i associacions.

Per altra banda, encara que el Llibre Blanc de l’Economia Social de Catalunya no els esmenti, els Centres Especials de Treball, les Empreses d’Inserció i les entitats de dret públic es consideraran també organitzacions de l’economia social quan compleixin els 10 requisits abans esmentats.